Sprzęt

Czynności polegające na prowadzeniu inwigilacji elektronicznej przy użyciu sprzętu techniki operacyjnej są co do zasady (lecz nie według definicji prawnej – gdyż taka nie istnieje – nie da się skonstruować poprawnej logicznie definicji wyłącznej!) określane zwyczajowo jako element czynności operacyjno-rozpoznawczych. Jeden z największych autorytetów w tej dziedzinie T. Hanausek przez czynności operacyjno-rozpoznawcze rozumie odrębny system poufnych lub tajnych działań organów ścigania, prowadzonych poza procesem karnym, lecz zazwyczaj służących aktualnym bądź przyszłym celom tego procesu, wykonywanych dla zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz innych prawnie określonych negatywnych zjawisk społecznych. Zwalczanie przestępstw i zapobieganie im następuje przede wszystkim poprzez uzyskiwanie, sprawdzanie oraz wykorzystanie w celach wykrywczych i kierunkujących udowadnianie informacji o zdarzeniach, środowiskach lub osobach będących przedmiotem prawnie uzasadnionego zainteresowania. Stanowisko doktryny nie jest jednolite w kwestii definiowania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Zamiennie stosuje się w literaturze sformułowania takie jak: działania operacyjne, praca operacyjna, czynności operacyjne, metody operacyjne czy też właśnie czynności operacyjno-rozpoznawcze.

Co to oznacza w praktyce: definicja jest tzw. „tautologią” - sprowadza się do stwierdzenia, że są to działania zalegalizowane jako element pracy właściwych organów, tak więc wszelkie tzw. „zastrzeżenia” wyłączności są jako takie prawnie bezskuteczne, należy (prawidłowo) rozpatrywać legalność zastosowania wszelkich środków techniki operacyjnej, w każdym przypadku indywidualnie w odniesieniu do dwóch aspektów:

 • przepisów szczegółowych, konkretnie wskazujących zakazy lub nakazy (ustanawiających normy prawne sankcjonowane) w odniesieniu do konkretnych, nazwanych przez ustawodawcę wprost: rodzajów urządzeń, typów informacji, rodzajów nośników tej informacji – w zakresie: przepisów o ochronie informacji niejawnej, o obrocie sprzętem specjalnego przeznaczenia, prawa telekomunikacyjnego i brzmienia zarządzeń wewnętrznych regulujących pracę poszczególnych organów państwowych prowadzących wspomniane wyżej czynności operacyjno-rozpoznawcze (zwłaszcza tzw. „instrukcje dochodzeniowo-śledcze”);

 • konkretnej sytuacji dotyczącej przyczyn i sposobu użycia środków techniki operacyjnej, a co jeszcze ważniejsze: sytuacji prawnej i faktycznej osoby (instytucji) ich używającej.

Wymieni enumerytawnie przez ustawodawcę funkcjonariusze organów państwowych prowadzący (uprawnieni) do czynności operacyjno-rozpoznawczych (które – przypominamy – w praktyce nie wiadomo czym dokładnie są) to poza Policją funkcjonariusze:

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (art. 21 ust.1 ustawy z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr 74, poz. 676),

Centralnego Biura Antykorupcyjnego (art.13 ust. 1 ustawy z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz.U. Nr 104, poz. 708),

Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (art. 25 i 26 ustawy z 9.6.2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, Dz.U. Nr 104, poz. 709),

Straży Granicznej (art.9 ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. Nr 78, poz. 462),

Żandarmerii Wojskowej (art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawa z 24.8.2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, Dz.U. Nr 123, poz. 1353),

kontroli skarbowej (art.36 ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej Dz.U. Nr 100, poz. 442).

Zapraszamy zainteresowanych po pobrania wyciągu z w/wym przepisów (dodać linka)

W zakresie praktycznym (wiedzy niezbędnej dla Państwa w celu zachowania warunków użycia zakupionego w naszym sklepie towaru zgodnie z prawem) należy zapamiętać kilka konkretnych wniosków praktycznych płynących z analizy obowiązujących przepisów, orzecznictwa i doktryny:

 1. Zakup, posiadanie, szkolenie w zakresie sposobów użycia, prace badawczo-rozwojowe i wszelkie inne czynności związane z obrotem naszymi towarami i usługami są zawsze i całkowicie legalne. Nie instalujemy urządzeń podsłuchowych, nie prowadzimy żadnych działań polegających na obróbce zebranych przez klientów za ich pomocą informacji. Jakikolwiek byłby sposób użycia zakupionego towaru, nalegamy by stosować się do obwiązujących norm prawnych, wszelkie działania operacyjne (terenowe) klient wykonuje wyłącznie na swój rachunek i osobiste ryzyko.

 2. Witryna www.sklep.detektywistyczny.com.pl, nie oferuje żadnych urządzeń podlegających przepisom o obrocie sprzętem specjalnego przeznaczenia (w praktyce: stwarzającym jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa na skutek użycia), np. Dostępnych niestety w niektórych sklepach internetowych zagłuszarek fal radiowych emitujących sygnały na częstotliwościach radionamierników (radiowysokościomierzy) samolotów.

 3. Witryna www.sklep.detektywistyczny.com.pl, nie oferuje żadnych urządzeń podlegających przepisom o obrocie sprzętem podwójnego przeznaczenia, tj. takim który podlega przepisom szczególnym, zwłaszcza w zakresie certyfikacji dopuszczającej do stosowania w zakresie ochrony informacji niejawnej. Pragniemy podkreślić, że często spotykane w internecie odwołania do rzekomego przeznaczenia „niektórych rodzajów towaru”, „tylko dla uprawnionych instytucji rządowych” są w istocie formą reklamy, szczególnym kuriozum są zwłaszcza odwołania do instrukcji dochodzeniowo-śledczych, (rzekoma, „sfabrykowana” podstawa prawna) dla dodania tejże reklamie powagi.

 4. Wspólnicy, osoby zarządzające i pracownicy P.A.W. Redigo s.c., P.A.W. Redigo sp. z o.o., oraz PPHU Redigo P.A.W., jak również osoby i jednostki organizacyjne, współpracujące w zakresie podwykonawstwa i akwizycji n.t. RP, jak i poza jej granicami; nie prowadzą działalności w zakresie handlu, dystrybucji, akwizycji urządzeń i towarów będących przedmiotem ofert witryny www.sklep.detektywistyczny.com.pl, w zakresie objętym przepisami o zamówieniach publicznych, nie dostarczamy i nie zamierzamy dostarczać jakichkolwiek urządzeń i towarów jednostkom budżetowym, zwłaszcza organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

 5. Rejestracja obrazu i dźwięku jest zawsze legalna jeśli:

  - dokonuje jej osoba uczestnicząca w rozmowie (i innych sytuacjach życia codziennego), nie trzeba nikogo uprzedzać o tym, że nagrywamy rozmowę, chyba, że naszym celem jest potem udowodnienie, że wypowiadając określone słowa zawierał umowę, czyli z reguły obciążenie tej osoby (nagrywanej) odpowiedzialnością majątkową;

  - jeżeli odbywa się na terenie należącym do osoby instalującej sprzęt, lub jeśli osoba ta posiada tytuł prawny do używania tego terenu (pomieszczenia wnętrza pojazdu, itp.), z jednym zastrzeżeniem – wyłącznie w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu tej osoby;

  - jeżeli podejmowane działanie ma na celu bezpośrednią ochronę zagrożonego dobra prawnego o wartości w sposób oczywisty większej niż naruszone przez to działanie normy prawne, na zasadzie kontratypu (art. 26 k.k.: „§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. § 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego. § 3. W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia”), dotyczy to zwłaszcza sytuacji w której osoba podejmująca inwigilację zasadnie podejrzewa zagrożenia dla swoje zdrowia lub życia.

 6. Rejestracja obrazu i dźwięku jest co do zasady nielegalna (z wyłączeniem wszystkich kontratypów opisanych w art. 25 do 31 k.k.) jeśli:

  - wymaga ingerencji w sprzęt (urządzenia) specjalnie w tym celu zabezpieczone, nie należące do podejmującego działanie (w praktyce przede wszystkim urządzenia telekomunikacyjne „za gniazdkiem” podłączeniowym abonenta);

  - prowadzi do wejścia w posiadanie informacji nie przeznaczonej dla tej osoby (zwłaszcza informacji dotyczących sfery prywatnej innych osób lub chronionej przepisami dotyczącymi tajemnicy zawodowej, służbowej, handlowej, przemysłowej lub innej), przy czym karalne jest właśnie wejście w posiadanie tej informacji;

  - wiąże się z popełnieniem innych czynów zabronionych (dotyczy to w praktyce zwłaszcza przypadków włamania – fizycznego lub informatycznego).

 7. Zagadnieniem prawnym, całkowicie odrębnym od legalności użycia sprzętu techniki operacyjnej, jest problem wartości dowodowej i procesowej uzyskanego w ten sposób materiału dowodowego. Posłużenie się zarejestrowanym materiałem wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej i technicznej. JEŚLI CELEM PAŃSTWA ZAKUPU JEST WYKORZYSTANIE UZYSKANYCH INFORMACJI JAKO DOWODU W POSTĘPOWANIU (sądowym, przygotowawczym, administracyjnym lub innym) to stanowczo zalecamy wcześniejszą konsultację z naszymi specjalistami.

 8. Ostatnim ważnym zagadnieniem jest skuteczność wykorzystania środków technicznych w odniesieniu do realnej ochrony interesów osoby dokonującej zakupu, trzeba koniecznie zwrócić uwagę na następujące aspekty:

  - zarejestrowany materiał jest z reguły „informacją o dowodzie”, a nie samym dowodem, oznacza to, że jeśli wynikające z niego ustalenia nie znajdują oparcia w innych dowodach (zeznaniach, dokumentach) to, jeżeli w ogóle zostanie dopuszczony jako materiał dowodowy (samodzielny) jest prawie pewne, że wymagać będzie opinii biegłych;

  - nie ma biegłych w zakresie techniki operacyjnej, czego skutkiem jest to, że poza oczywistymi (i bardzo rzadkimi) przypadkami (np. pozostawienia odcisków palców na pozostawionej w biurze konkurencyjnej firmy pluskwie), praktycznie nie ma orzeczeń karnych w stosunku do sprawców nielegalnej inwigilacji;

  - praktyczne użycie zarejestrowanego materiału w postępowaniu dowodowym jest przede wszystkim niezmiernie pracochłonne, np. sporządzenie protokołu z odsłuchu może wymagać nawet kilkunastu godzin pracy specjalisty na godzinę nagrania.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Kontakt


Tryb SkypeMe™!

Prywatna Agencja Wywiadowcza REDIGO Spółka Z O.O
53-125 Wrocław, Al. Kasztanowa 20/8

REGON: 933042312;
NIP: 8942862533.

Linia techniczna: +48888171632
Telefon komórkowy:
+48 888855543